Beschermingsbewind

Wanneer mensen als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiën op een goede manier te beheren kunnen zij een beroep doen op beschermingsbewind.

Beschermingsbewind is bedoeld om deze mensen te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken. Een goede bewindvoerder beheert de inkomsten, zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald en zorgt ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Maar beschermingsbewind is er ook voor mensen die terecht komen in een financieel kwetsbare situatie. Voor veel mensen veranderen de (financiële) omstandigheden. Dat komt omdat de samenleving verandert en steeds ingewikkelder wordt, maar ook door de economische crisis.

Taken Bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten, de vaste lasten en eventuele schulden. Bij overschrijding van de uitgaven zal de bewindvoerder het uitgave patroon moeten bijstellen om het budgetplan sluitend te maken.  Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de Kantonrechter.

Tot de standaard werkzaamheden van de bewindvoerder behoren:

 • Aanvragen beschermingsbewind
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen en het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank
 • Openen van een beheer- en leefgeld bankrekening op naam van rechthebbende
 • Opstellen van een budgetplan
 • Verrichten van betalingen aangaande vaste lasten en leefgeld
 • Treffen van betalingsregelingen inzake een beheersbare schuldenlast
 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee verband houden
 • Bijhouden van een financiële administratie
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig).
 • Aanvragen relevante toeslagen en voorlopige teruggaven bij de Belastingdienst
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing
 • Postafhandeling
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Versturen van maandelijks overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de beheerrekening
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank