Privacy

Wetgeving

Met deze privacyverklaring geeft Amana Dienstverlening invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Amana Dienstverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat wordt gebruikt en waarom?

Amana Dienstverlening verwerkt persoonsgegevens (hierna genoemd Gegevens) van cliënten omdat zij gebruik maken van onze diensten, omdat zij deze zelf aan ons hebben verstrekt of omdat wij door de rechter zijn aangesteld om hun belangen in- en buiten rechte te behartigen.

Bij het intake gesprek wordt gevraagd naar onder andere de volgende Gegevens van cliënten: naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, BM- of CB-nummer bij de rechtbank, legitimatie (ID/Paspoort of rijbewijs) inclusief afbeelding.

Daarnaast kunnen de volgende Gegevens mogelijk verwerkt worden, dit is afhankelijk van de situatie en/of de opdracht vanuit de cliënten zelf of vanuit opdracht van de rechtbank: burgerlijke staat, bankrekeningen, BSN-nummer, verzekeringen, inkomsten incl. uitkeringen en pensioenen, uitgaven, bezit, schulden, woonsituatie, gezinssituatie zoals gegevens van kinderen en-of partner, adressen van instanties rondom cliënt(en).

Communicatie over en met cliënt geschiedt per telefoon, e-mail en/of per post.

Onze website maakt geen gebruik van zgn. cookies. Tevens worden alle online diensten waar Amana Dienstverlening gebruik van maakt geleverd door Nederlandse bedrijven met beveiligde servers voor dataopslag die fysiek in Nederland staan en zodanig volledig onder het Nederlands recht vallen.

Systemen en archieven

De Gegevens die tijdens de intake zijn aangeboden, of gegevens die zijn opgevraagd bij betrokken instanties, worden digitaal opgeslagen in de beveiligde systemen van Amana Dienstverlening zodat de geleverde diensten persoonlijk en identificeerbaar zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amana Dienstverlening neemt de bescherming van uw Gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze archieven en systemen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Amana Dienstverlening en beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bekend zijn bij de medewerkers van Amana Dienstverlening en niet met derden worden gedeeld. Amana Dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw Gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de Gegevens binnen 6 maanden vernietigd, tenzij dit voor de afhandeling van werkzaamheden een langere periode nodig is.

Al ons e-mail verkeer wordt middels encryptie ontvangen en verzonden via beveiligde SSL verbindingen. Al onze computersystemen zijn beveiligd met up-to-date anti-virus, firewall en beveiligingssoftware voor complete gegevensbescherming en maken gebruik van wachtwoordverificatie. Wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amana Dienstverlening verstrekt uitsluitend Gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het bewind of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Inzage, wijziging, verwijdering

Op schriftelijk verzoek van cliënten of andere rechthebbende, mits deze ook onze opdrachtgever of betrokkene is, wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig).

Wijziging van de Gegevens kunnen door de rechthebbende uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan Amana Dienstverlening.

Indien aan juiste voorwaarden is voldaan zullen deze wijziging binnen 4 werkweken  worden doorgevoerd in de administratie van Amana Dienstverlening.

Overige bepalingen

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw Gegevens.

  • Privacyverklaring: mei 2018